Socialinių programų koordinatorius (vyrai ir moterys)

PobÅ«dis: Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 1. atsako už nenutrūkstamą lietuvių kalbos muziejaus "Lituanistikos židinys" (toliau – Muziejus) veiklą, rengia informaciją, straipsnius apie Muziejaus edukacinę veiklą, tvarko Muziejaus feisbuko paskyrą; 2. korektiškai bendrauja ir teikia informaciją Muziejaus lankytojams; 3. veda apžvalgines, temines ekskursijas Muziejuje ir Instituto patalpose, edukacines programas lietuvių, anglų kalbomis; 4. rengia edukacinius užsiėmimus, ekskursijas; 5. tiria lankytojų poreikius ir rengia pasiūlymus, kaip gerinti Muziejaus edukacinių veiklų kokybę ir kiekybę; 6. dalyvauja Muziejaus rinkodaros veikloje; 7. dalyvauja organizuojant akademinius, visuomenei skirtus ir vidinius Instituto, Muziejaus renginius; 8. rengia susitarimus/sutartis dėl kilnojamųjų parodų; 9. inicijuoja ir teikia projektus finansavimui gauti; 10. planuoja ir įgyvendina socialinius projektus bei veiklas, skirtas lituanistikos ir kalbotyros, lietuvių kalbos muziejaus "Lituanistikos židinys" sklaidai Lietuvoje ir užsienyje; 11. Skyriaus vadovo nurodymu rengia savo veiklos planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas); 12. vykdo kitas Skyriaus vadovo, Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme išvardytomis funkcijomis; 13. vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Instituto įstatuose, šiame pareigybės aprašyme, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Reikalavimai: Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip A2 pareigybės lygį (aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą), šios srities darbo patirties;
2. išmanyti socialinių, kultūrinių inovacijų projektų strategines veiklos kryptis ir tendencijas bei galimybes jas taikant Instituto strateginėje veikloje;
3. gebėti rengti socialinius projektus ir jų ataskaitas, komunikuoti su projektų dalyviais, partneriais, bendradarbiais;
4. žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;
5. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
6. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių);
7. mokėti dirbti pagrindinėmis kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, kitomis interneto naršyklių programomis) bei žinoti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
8. gebėti organizuoti savo veiklą, tinkamai rinktis darbo metodus;
9. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Užtikrinti ir laikytis Instituto veiklos konfidencialumo principo.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 ā‚¬ iki mokesčių iÅ”skaitymo / apie 849 ā‚¬ "ÄÆ rankas"
Ä®monė: Lietuvių kalbos institutas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Vileišio g. 5, (8 5) 2346621
Paskelbta: 2022.01.17
Galioja iki: 2022.02.16

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvių kalbos institutas


Komentaras:
Vardas:
 

PraÅ”ome čia raÅ”yti tik komentarus apie ÄÆmonę (ne apie save, kad ieÅ”kote darbo). Akivaizdžiai Å”meižikiÅ”ki ar komentarai su keiksmažodžiais bus iÅ”trinti. Prie skelbimo bus paskelbtas JÅ«sų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jÄÆ apÅ”meižė.

       Google apie Lietuvių kalbos institutas
KurRasti apie Lietuvių kalbos institutas
Verslo žinios apie Lietuvių kalbos institutas