Generalinis direktorius (vyrai ir moterys)

Pobūdis: - Organizuoti ir kontroliuoti bendrovės veiklą bei įgyvendinti jos tikslus, užtikrinant sėkmingą ir pelningą bendrovės darbą; - tvirtinti bendrovės veiklą reglamentuojančius dokumentus; - organizuoti personalo valdymo politikos įgyvendinimą; - užtikrinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą; - užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir bendrovės įstatų; - užtikrinti racionalų lėšų ir turto naudojimą; - atstovauti Bendrovę prieš trečiuosius asmenis; - įgyvendinti Bendrovės veiklos strategiją; - teikti akcininkui Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, pelno paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos ataskaitą ir kitą reikiamą informaciją visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimams svarstyti; - teikti ataskaitas Bendrovės valdybai apie Bendrovės finansinę padėtį, ūkinės veiklos rezultatus, kitus turto bei lėšų apskaitos duomenis, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus ir pelno paskirstymą; - pagal kompetenciją atlikti kitas funkcijas, nustatytas bendrovės gen. direktoriaus pareiginiuose nuostatuose, bendrovės įstatuose bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Reikalavimai: Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams.
● Privalomos bendrosios kompetencijos:
1. Teisės aktų nustatyta tvarka nėra atimta ar apribota teisė eiti įmonės vadovo ar valdymo organų nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
2. dėl kandidato ankstesnės veiklos nebuvo priimtas priežiūros institucijos ar teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas profesinės veiklos pažeidimas, panaikinta licencija ar pan.;
3. kandidatas nebuvo teistas už LR baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba už nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar už juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus;
4. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu.

● Privalomos specialiosios kompetencijos:
1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų vadovavimo darbo patirtį vidutinio dydžio įmonėje ar vidutinio dydžio įmonės struktūriniame padalinyje (ne žemesniame nei departamento lygmenyje), kurioje tiesiogiai pavaldžių darbuotojų skaičius ne mažesnis nei 8;
3. Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, susijusių su Bendrovės veikla, išmanymas;
4. gebėjimai efektyviai valdyti komandas ir projektus greitai kintančioje aplinkoje, prisitaikant prie naujų iššūkių ir užtikrinant lankstumą;
5. komunikabilumas, gebėjimas aiškiai žodžiu ir raštu dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją bendrovės organų dalyviams, vadovų komandai ir kitoms suinteresuotoms šalims;
6. geri lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
7. gebėjimas sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;
8. pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, strateginis mąstymas;
9. puikūs darbo kompiuteriu, naudojimosi šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis ir technologijomis įgūdžiai;
10. būti nepriekaištingos reputacijos.

● Vertinant kandidatus, žemiau nurodytos savybės bus laikomos privalumais:
1. Geri valstybinės kalbos ir ES kalbos įgūdžiai (ne mažesnis nei B2 lygis);
2. aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities (energetikos, šilumos, statybos, mechanikos inžinerijos krypties) išsilavinimas;
3. įmonės strateginio planavimo, tvaraus įmonės vertės didinimo ir grąžos akcininkams užtikrinimo patirtis;
4. finansinių srautų valdymo patirtis finansinių rodiklių prognozės ir analizės žinios;
5. veiklos pokyčių iniciavimo ir vykdymo, rizikų identifikavimo ir valdymo patirtis;
6. žinojimas ir gebėjimas taikyti gerąsias vadybos praktikas;
7. yra susipažinęs su viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
8. sektoriaus, kuriame veikia įmonė, veikimo principų ir vystymosi tendencijų, teisės aktų išmanymas;
9. finansavimo šaltinių paieškos, ES finansavimo mechanizmų išmanymas;
10. patirtis kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose.

Dokumentus, kuriuos būtina pateikti:
Žemiau nurodyti dokumentai, kuriuos reikia pateikti elektroniniu paštu arba registruotu laišku (jų kopijas):
Prašymą leisti dalyvauti konkurse ir sąžiningumo deklaraciją (pagal Aprašo 1 priedą, www.plungessiluma.lt/laisvos-darbo-vietos/);
asmens tapatybę patvirtinanti dokumento kopija;
išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį bendriesiems ir specialiesiems kvalifikaciniams reikalavimams (kopijas);
gyvenimo aprašymą (CV);
motyvacinį laišką;
užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 2 priedą, www.plungessiluma.lt/laisvos-darbo-vietos/).

Kandidatai dokumentus turi pateikti personalo atrankos agentūrai MB Personalo guru (toliau - Agentūra) šiais būdais:
elektroniniu paštu: patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais arba siųsti skanuotus dokumentus, prieš tai juos pasirašius.
El. laiško dalykas: Atranka į UAB Plungės šilumos tinklai generalinio direktoriaus pareigas.
paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą: MB Personalo guru, Bandužių g. 3-71, 95260, Klaipėda.

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas
Dokumentai teikiami Agentūrai 30 kalendorinių dienų (t. y. iki 2024-05-01 imtinai) po konkurso paskelbimo Aprašo 10 punkte nurodytose interneto svetainėse. Dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Darbo užmokestis
Jį sudaro pareiginė alga, kintamoji dalis ir premija. Pareiginė alga – pastovi darbo užmokesčio dalis, kuriai, atsižvelgiant į Savivaldybės valdomos įmonės kategoriją, nustatomas koeficientas 2 (bazinis dydis, nustatytas LR pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme; kaip pavyzdys: 2024 m. bazinis dydis 1785,40 eurai), o kintamosios dalies dydis ir premija priklauso nuo strateginio veiklos plano ir metinių tikslų įgyvendinimo. Kintamoji dalis negali viršyti 30 proc. Bendrovės vadovui praėjusiais finansiniais metais išmokėtos pareiginės algos, o premijos dydis negali viršyti vadovo 4 pareiginės algos dydžių;

Visą informaciją apie skelbiamą atranką ir reikalingus dokumentus galima rasti UAB Plungės šilumos tinklai interneto svetainėje.
www.plungessiluma.lt/laisvos-darbo-vietos/

Atlyginimas: 3570 € iki mokesčių išskaitymo / apie 2160 € "į rankas"
Įmonė: UAB "Plungės šilumos tinklai"
Miestas: Plungė
Kreiptis: 8 604 18821, laura.saltiene@personaloguru.lt
Paskelbta: 2024.04.02
Galioja iki: 2024.05.01
       Google apie UAB "Plungės šilumos tinklai"
KurRasti apie UAB "Plungės šilumos tinklai"
Verslo žinios apie UAB "Plungės šilumos tinklai"